För varje familj är en trygg och hälsosam hemmiljö högsta prioritet. En sak som ibland förbises är radon, en osynlig och luktfri gas som kan tränga in i våra hem och utgöra en potentiell hälsorisk. 

Att upptäcka radon är enbart möjligt genom mätning. I bostäder och offentliga byggnader är det fastställda gränsvärdet för radonhalten 200 Bq/m³. Risken för lungcancer ökar vid långvarig exponering för höga radonhalter. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon cirka 500 fall av lungcancer årligen i Sverige och är därmed den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Det beräknas att ungefär 325 000 bostäder i Sverige har radonhalter som överstiger 200 Bq/m³. 

Eldningssäsongen, från 1 oktober till 30 april, anses vara den bästa perioden för radonmätning. Under denna tid spenderar familjer oftare tid inomhus Det är viktigt att genomföra en långtidsmätning som sträcker sig över minst två månader för att få ett pålitligt årsmedelvärde.

Mätning av radon i hemmet är enkelt. Man kan beställa radondosor från ackrediterade laboratorier och placerar dem enligt medföljande instruktioner. Efter mätperiodens slut skickas dosorna för analys, och resultatet ger svar på radonhalten i hemmet.

Om resultatet visar att radonhalten överstiger det rekommenderade gränsvärdet (200 Bq/m³), är det viktigt att vidta åtgärder. För att säkerställa en trygg och hälsosam hemmiljö för din familj är det avgörande att vara medveten om radon och genomföra regelbundna radonmätningar. Genom att agera förebyggande kan du minimera risken för långvarig exponering. 

Det är särskilt viktigt att genomföra radonmätningar: 

  • Vid husköp eller försäljning av en bostad
  • Efter om- eller tillbyggnation av din bostad
  • Efter förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet
  • Vid nybyggnation
  • Om det har gått mer än tio år sedan din senaste radonmätning
  • Om du misstänker att radon kan finnas i din bostad

Beställ radonmätning idag och säkerställ en hälsosam och trygg miljö för din familj!